Проект: „Повишаване на квалификацията на служителите на "Балдаран спринг" АД”

Posted on

 

Проект:

 Повишаване на квалификацията на служителите на "Балдаран спринг" АД”

Договор BG05M9OP001-1.021-0232-C01

На 24.04.2018 г. „Балдаран спринг" АД подписа договор BG05M9OP001-1.021-0232-C01 за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ .

Проектът Повишаване на квалификацията на служителите на "Балдаран спринг" АД” е насочен към повишаване квалификацията и усъвършенстване на уменията на 94 заети лица в предприятието. В резултат на осъвременяване на познанията и утвърждаване на придобитите компетенции на работещите да се постигне гъвкавост и устойчиво повишаване качеството на работата.

Настоящият проект дава достъп на заетите в приоритетен за програмата сегмент до качествено обучение, което от своя страна ще доведе до по-добри възможности за кариерно

развитие, запазване на заетостта на уязвими групи на пазара на труда, повишаване на производителността и безопасността на труда, а оттам – и на качеството на живот.

 

В проекта са предвидени следните дейности:

1. Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионална квалификация на заети лица в следните професии:

  • 541050 Работник хранително-вкусовата промишленост (ХВП), 5410501 ХВП - І СПК - 4 лица
  • 541020 Оператор в ХВП, 5410205 Производство на алкохолни и безалкохолни напитки - ІІ СПК - 25 лица
  • 341040 Търговски представител, 3410401 Търговия на едро и дребно - ІІІ СПК - 37 лица
  • 525010 Техник по транспортна техника, 5250101 Автотранспортна техника - ІІІ СПК - 14 лица.

2. Предоставяне на обучение по Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици": обучение по английски език – 94 души.

 

Основната цел на проектното предложение е повишаване на адаптивността на работната сила на "Балдаран спринг" АД, както и нейната конкурентоспособност в контекста на стратегическите цели на ОПРЧР.

 

Специфични цели:

1. Инвестиране в човешкия капитал на фирмата, чрез предоставяне на по-добро образование и квалификация в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на стабилна икономика, основана на знанието;

2. Повишаване на квалификацията на заети лица, съобразно Европейските стандарти в областта на производството на безалкохолни напитки и минерални води;

3. Подобряване адаптивността на заетите лица и насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда в бранша.

 

Изпълнението на проекта ще спомогне за реализирането на основните заложени предизвикателства в ОПРЧР, а именно по-висока и качествена заетост, модернизиране на публичните политики чрез изграждане на мрежи и партньорства с бизнеса, придобиване на умения и възможност за обучение през целия живот, както и подобряване адаптивността на заетите и качеството на работните места.

Целите на проекта съответстват напълно на целите на процедурата и ОПРЧР за интегрирането на българския пазар към единния европейски пазар чрез подобряване на адекватността на уменията на работната ръка, съобразено с динамичните нужди на бизнеса, повишаване на производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост и заемане на по-качествени работни места.

Те кореспондират в пълна степен с:

  • Инвестиционен приоритет № 6: „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“. Посочените обща и специфични цели и планираните в проекта целеви дейности пряко кореспондират с изпълнението на общи и специфични цели на европейско равнище – стратегия „Европа 2020“, относно трудовата заетост, борбата с бедността и социалното изключване и са в съответствие със специфичните цели на процедурата:
  • „Специфична цел 1: Увеличаване броя на заетите лица над 54 г. с придобита и/или с подобрена професионална квалификация и/или ключови компетентности
  • Специфична цел 2: Увеличаване броя на заетите лица със средно и по-ниско образование, придобили нови знания и умения“. Фокусът на проекта в приоритетен за програмата сектор е насочен към лица със средно и по-ниско образование.

 

Целево в рамките на проекта фирмата ще осигури възможност за професионална квалификация и реализация в сферата на дейностите, свързани с производството на безалкохолни напитки и минерални води на 94 служители в "Балдаран спринг" АД.

 

Размер на инвестицията: 209 000,00 лв.

Срок за изпълнение: 15 месеца

Този документ е създаден в рамките на Проект Повишаване на квалификацията на служителите на "Балдаран спринг" АД” по Договор BG05M9OP001-1.021-0232-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на  ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Публична покана